Anafarta Otel Logo

1.MİSYON VE VİZYON

1.1  Misyon

Anafarta Otel hedeflerine katkı sağlayacak satın alma stratejilerini belirlemek ve uygulamaya koymak satın alma sürecini en uygun kalite, fiyat ve teknik performans ile yürütmek tedarikçi ilişkilerini daha sürdürülebilir ve etkin hale getirmek satın alınacak ürün ya da hizmeti yerel üretici/sağlayıcıdan tedarik edip, bölgeyi kalkındırmak.

1.2  Vizyon

Ulusal ve sektörel düzeyde en iyi uygulamaların kullanıldığı, yetkinlik seviyesi yüksek satın alma ve tedarikçi yönetimi ekiplerinden biri olmak, Anafarta Otel olarak iş fonksiyonlarından biri olarak stratejiye katkı sağlamak.

2.TEMEL İLKELER

Anafarta Otel satın alma faaliyetleri, ilgili mevzuat ve Anafarta Otel “Satın Alma Politikası ve Prosedürü” hükümlerine göre yürütülür.

 • Görevlerin ayrılığı ilkesi göz önünde bulundurularak; herkes sorumlulukları dâhilindeki satın almaya ilişkin görevlerini, Şirket politikaları ve bu politikaya uygun olarak yerine getirirler.
 • Alımların en uygun kalite, süre ve maliyetle yapılabilmesi için ilgili tüm kişiler, birbirlerini zamanında bilgilendirme ve görevlerini eksiksiz yerine getirme bilinciyle çalışırlar.
 • Alımların Anafarta Otel menfaatleri doğrultusunda yapılması için kısa, orta ve uzun vadeli iş planları dâhilinde hareket edilerek tüm boyutlarıyla şeffaf ve rekabetçi bir ortam oluşturulması sağlanır.
 • Tedarikçilerin güven hislerinin sarsılmaması için ticari zorunluluklar dışında tedarikçilere ilave iş yükü yüklenmemeye çalışılır.
 • Anafarta Otel ihtiyaçlarının iş niteliği göz önünde bulundurularak mümkün olduğu ölçüde ilk elden (imalatçısı, ithalatçısı veya genel distribütörü) karşılanmasına çalışılır

 

3. GÖREV AYRILIĞI İLKESİ

Görevlerin ayrılığı ilkesi göz önünde bulundurularak; Satın Alma Birimleri ve diğer birimler sorumlulukları dâhilindeki satın almaya ilişkin görevlerini, Anafarta Otel Politikaları ve bu politikaya uygun olarak yerine getirirler.

Satın alma süreçlerinde hata, eksiklik, yanlışlık ve usulsüzlük gibi riskleri ortadan kaldırmak amacıyla Sipariş yönetimi yapan ve hizmeti kabul eden birimler arasında görevler ayrılığı ilkesine uyulması gereklidir. Anafarta Otel çalışanları aşağıda belirtilen Satın alma ile ilgili yetkilerden en fazla bir tanesine sahip olabilir.

Sadece (a) ve (c) maddelerinde belirtilen yetkiler aynı kişi veya grupta bulunabilir.

a) Talebin belirlenmesi

b) Tedarikçi seçimi, koşulların belirlenmesi ve Sipariş yönetimi

c) Ürün veya hizmet kabulü

d) Fatura kabul ve ödeme süreçleri

4. TEDARİKÇİ YÖNETİM İLKELERİ

NUR KONAK olarak hammadde ve parça tedarikçilerimizi, açık, eşit ve adil ticaret yoluyla güven ilişkilerini geliştirdiğimiz önemli ortaklar olarak görüyoruz. Anafarta Otel aynı zamanda, sektörde öncü otel olarak toplumun güvenini kazanmak amacıyla, tedarikçilerimiz de dahil olmak üzere, tedarik zincirinde çevre, kalite, iş güvenliği ve insan haklarını dikkate almaktadır.

Bu Politika, tedarikçilerin iş yapış şekillerinin Anafarta Otel değerleri ve mevcut hukuk kuralları ile uyumlu olduğundan emin olmak için tasarlanmıştır ve tüm tedarikçiler tarafından uyulması zorunludur. Anafarta Otel aynı şekilde, tedarikçilerinin kendi tedarikçilerini de kapsayan “Sorumlu Satın Alma Politikasının” olmasını ve bu politikanın uygulanmasını bekler.

Anafarta Otel’in tedarikçisi olmak isteyen adaylar, “Tedarikçi Değerlendirme” sürecinden geçer. Bu süreç kapsamında tedarikçiler Anafarta Otel Sorumlu Satın alma Politikası perspektifi de dahil olmak üzere birçok adımı kapsayacak şekilde değerlendirilir. Anafarta Otel gerekli görürse tedarikçisini bu politika kapsamında yerinde denetleme veya bağımsız kuruluşlara denetlettirme hakkına sahiptir.

4.1 Hukuka Uygunluk

Tedarikçiler, Anafarta Otel ile mevcut sözleşme ilişkisi kapsamında yürürlükte olan mevzuatlara (kişisel verilerinin işlenmesi ve korunması, yolsuzlukla mücadele, rekabet, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, fikri ve mülkiyet hakları vb.) ve oluşturulan sözleşme düzenlemeleri kapsamına uymak zorundadır.

4.2 Çalışanlar

Tedarikçiler, etnik ve kültürel farklılıklara saygı duyar, kabul eder, farklılıkların korunması ve geliştirilmesi için önlemler alır ve çalışanları için fırsat eşitliğinin var olduğu, karşılıklı güven içinde, ayırımcılığa maruz kalmadan, insan haklarına saygılı çalışma ortamları yaratılmasını taahhüt eder.

Tedarikçiler, çalışanlarını sadece yeterlilik ve yeteneklerini kriter alarak işe alır ve gelişimleri için gereken emeği verir. Tedarikçilerde yürürlükteki iş mevzuatlarına aykırı olarak hiçbir şekilde çocuk işçi çalıştırılmaz, insan ticareti, zorla ve zorunlu çalıştırmaya asla tolerans gösterilmez.

Tedarikçiler, çalışanlarının sağlığı, güvenliği ve emniyeti için gerekli tedbirleri alır. Tedarikçi çalışanlarının işyerinde veya iş sebebiyle bulundukları herhangi bir yerde, fiziksel, cinsel, psikolojik ve/veya duygusal taciz yoluyla herhangi bir şekilde dokunulmazlıklarının ihlal edilmesine hiçbir şekilde tolerans gösterilmez.

Tedarikçiler, çalışanlarının sendikalaşma hakkına ve sendika üyesi olma kararlarına, yasalara uygun surette örgütlenme ve toplu sözleşme haklarına saygı gösterir.

4.3 İnsan Hakları

Tedarikçiler, iş faaliyetleri ile etki ettikleri toplulukların insan haklarını, insan onurunu ve mahremiyetini korur ve saygı duyar.

Ayrıca, tüm ticari faaliyetlerinin şiddete veya istismara başvurulmadan yürütülmesini sağlayacağını ve insan hakları ihlalleri ile ilgili herhangi bir suça ortak olmaktan kaçınacağını ve buna izin vermeyeceğini temin eder.

Tedarikçilerin, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi ve bulundukları ülkenin uluslararası sözleşmelerinin gerekliliklerine uygun hareket etmeleri beklenir.

4.4 İş Ortakları

Tüm iş ortakları ile karşılıklı fayda yaratan ilişkiler kurmak Anafarta Otel’in prensibidir. Anafarta Otel iş ilişkilerinde tüm iş ortaklarının kendi değerleri ile uyumlu olmasını bekler ve tedarikçilerinden de birlikte çalıştıkları iş ortakları ile buna uygun profesyonel anlayışı benimsemelerini bekler.

4.5 Bilgilerin Korunması

Kamuya açık olmayan veya Anafarta Otel tarafından kamuya açık hale getirilmeyen teknik, operasyonel veya finansal bilgiler ile birlikte bunlarla sınırlı kalmayan her türlü bilgi gizli sayılmaktadır.

Gizli bilgiler, Anafarta Otel politikaları ve ülkemiz kanunları ile koruma altındadır. Tedarikçiler, gizliliği korumayı hedefleyen tüm politikalara ödün vermeksizin uyar ve gizli bilgileri üçüncü kişiler ile paylaşmaz.

Tedarikçiler, iş ile ilgili tüm bilgileri doğru bir şekilde, geçerli yasal mevzuat gerekliliklerine tam uyum içinde oluşturmalı, kaydetmeli ve saklamalıdır. Aynı zamanda tedarikçiler çalışanlarının, iş ortaklarının ve müşterilerinin kişisel bilgilerini şirket süreçlerini ve aktivitelerini geliştirmek için mevzuatın izin verdiği ölçüde işler. Bu kişisel verileri, veri sahiplerinin rızası olmadan üçüncü kişiler ile paylaşmaz.

4.6 Çevre ile İlgili Yönetmelikler ve Korunma

Anafarta Otel çevreyi korumak için sosyal sorumluluğunun farkındadır ve tedarikçilerinden ilgili ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara ve düzenlemelere uygun, sürdürülebilir kalkınma ve döngüsel ekonomi ilkeleri doğrultusunda çevre performanslarını arttırmaları amacıyla çevre yönetim sistemlerini kurmalarını, sürekli iyileştirmeyi ve çevrenin korunmasını taahhüt etmelerini bekler. Anafarta Otel tedarikçilerinden sürdürülebilirlik yaklaşımının öncelikli kılınması ve iklim krizi ile mücadele ilkeleri doğrultusunda faaliyet gösterirken, Anafarta Otel Çevre Politikası’nı referans almalarını ve bu taahhüde ortak olmalarını bekler.

Bu taahhüdün bir parçası olarak tüm Anafarta Otel Tedarikçileri, sınırlama olmadan şunları yapmalıdır:

 • Doğal kaynakların tüm süreçlerde verimli kullanımını sağlamalı,
 • Döngüsel ekonomi yaklaşımı doğrultusunda süreçlerini yönetmeli,
 • Yaşam döngüsü boyunca tüm süreçlerinde çevresel boyutların ve etkilerinin kaynağında önlenmesini sağlamalı,
 • Çevre yönetim sistemini iş süreçlerine ve stratejilerine entegre ederek çevresel risk ve fırsatlarını belirlemeli ve çevresel riskleri en aza indirmek için önlemler almalı,
 • Yatırımlarında ve makine-ekipman seçimlerinde düşük karbonlu ekonomiye geçiş ilkelerini göz önünde bulundurmalı,
 • Ürünleri, üretim faaliyetleri ve tedarikçileri için, çevresel performansı iyileştirmeye yönelik hedefler koymalı, aksiyonları planlamalı, sonuçları takip etmeli ve sürekli iyileştirmeye odaklanmalı,
 • İklimle ilgili risk ve fırsatları göz önünde bulundurarak, iklim kriziyle mücadele ve düşük karbon ekonomisine geçişe katkıda bulunmaya yönelik faaliyetler yürütmeli,
 • İklimle ilgili risk ve fırsatları göz önünde bulundurarak, iklim kriziyle mücadele ve düşük karbon ekonomisine geçişe katkıda bulunmaya yönelik faaliyetler yürütmeli,
 • Faaliyet gösterdikleri sektör ve coğrafyalardan kaynaklı su risklerini belirlemeli ve bu riskleri yönetmek için çalışmalar yapmalı,
 • Çevre dostu ürünler tasarlamak ve üretmeli,
 • Ürün, üretim, nakliye, depolama ve diğer tüm operasyonlarında atık ve atıksu oluşumu, sera gazı emisyonu, kimyasal kullanımı ve diğer tüm çevresel etkilerini yeniden kullanım, geri dönüşüm, veya ikame etme işlemlerini kullanarak azaltmalı ve/veya sıfırlamalı,
 • Hava kirliliğini önlemek için hava emisyonlarını kontrol etmeli,
 • Ekosistemlerin, habitatların, başta nesli tükenmekte olan türler ve endemik türler olmak üzere tüm türlerin korunmasına, arazi bozulmasının önlenmesine, doğal ekosistemlerin kapasitelerinin sürdürülmesine, sürekli iyileştirilmesine ve geliştirilmesine odaklanmalı ve biyoçeşitlilik üzerindeki etkileri sürdürülebilir bir şekilde yönetmeyi hedeflemeli,
 • Atıklarını kaynağında türlerine göre ayrı sınıflandırarak ayrı şekilde toplanmasını, ilgili yasal düzenlemelere uygun şekilde geri kazanımını sağlamalı,
 • Tüm faaliyetlerinde çevre yasal mevzuatların uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamalı,
 • Faaliyetlerini gerçekleştirirken, çevre izin, ruhsat ve tüm belgelerini güncel tutmalı ve yasal düzenlemelere uygunluğunu takip etmeli,
 • Çevre için tehdit oluşturan kimyasalları belirlemeli ve kimyasalların güvenli işlenmesi, etiketlenmesi, taşınması, depolanması, kullanılması, yeniden kullanılması, geri kazanım veya bertarafını sağlamak için uygun şekilde yönetmeli,
 • Geri dönüşüm ve bertaraf hakkında bilgiler içeren etiketlemeler dahil, belirli maddelerin yasaklanması veya sınırlandırılmasıyla ilgili geçerli tüm yasalara, yönetmeliklere ve müşteri gerekliliklerine bağlı kalmalı,
 • Ürünleri oluşturan malzemelerde, parçalarda, komponentlerde kullanılabilen zararlı kimyasalların yasaklanması veya sınırlandırılmasıyla ilgili tüm geçerli yasalara, yönetmeliklere, müşteri gerekliliklerine ve Anafarta Otel prosedürlerine bağlı kalmalı.

 

4.7 Rekabet Hukuku

Anafarta Otel olarak faaliyetlerimizi gerçekleştirirken adil rekabeti teşvik eder, rekabet hukukunun gelişmesini destekleriz. Bu kapsamda, tüm tedarikçilerimiz rekabet mevzuatına uygun davranmak zorundadır. Aksi takdirde, Rekabet Hukuku’nun ihlali hem şirketler hem de çalışanlar aleyhine son derece ağır yaptırımların uygulanmasına neden olabilir.

Anafarta Otel tedarikçileri kendi yasal çıkarlarını güçlü bir şekilde korurken, rekabet otoriteleri ile tam bir iş birliği içinde davranır.

4.8 Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele

Tedarikçiler hiçbir şekilde iş ya da finansal gelir sağlamak amacıyla rüşvet alıp vermek gibi uygunsuz davranışlarda bulunmaz. Hiçbir tedarikçi çalışanı rüşvet olarak algılanması mümkün olabilecek hediye ya da ödeme teklif edemez, veremez ya da kabul edemez. Yolsuzluğun, zimmete geçirmenin, kolaylaştırıcı her türlü ödemenin ya da rüşvetin türü veya gerçekleştirilme şekli ne olursa olsun, tedarikçilerin iş yapış şekillerinde yeri yoktur.

Tedarikçilerin tüm muhasebe kayıtları ve destekleyici dokümanları tam ve net olarak ilgili harcamaları yansıtmalıdır. Tedarikçilerin finansal sistemlerinde hiçbir gizli, kayıt dışı hesap ve malvarlığı bulunmamalıdır.

5. SÜRDÜRÜLEBİLİR SATIN ALMA YAKLAŞIMI

Anafarta Otel olarak, Alımını yapacağımız ürün ya da hizmetin, önce yerel üretici/sağlayıcı araştırmasını yaparız, eğer aradığımız ürün/hizmeti karşılayacak bölgesel veya yerel bir yüklenici bulamamamız durumda, ulusal veya uluslararası şirketlerden alım yapılmasına karar veririz. En iyi ürünü/hizmeti en uygun fiyata alırız.

Yerel ve en yakın tedarikçiyi tercih etmemizin sebebi ulaşım yoluyla oluşabilecek karbon salınımını minimize etmek istememizdir.

Tercihen geri dönüştürülmüş ürünlerden yapılanlar veya geri dönüştürülebilir olanlar, sürdürülebilir şekilde üretilmiş veya sürdürülebilir kaynaklardan sağlanmış ürünler, Enerji ve su tasarrufu sağlayan, daha az ambalajla teslim edilen ve Adil Ticaret/Organik/İTU(iyi tarım uygulamaları)/FSC(ahşap ve kağıt üretimi yapan tedarikçiler)/MSC/ASC(deniz ürünleri yapan tedarikçiler için std)vb. standartlara uyan ürün ve hizmetler satın alırız. Seçilen bu ürünlerin/hizmetlerin, çevreye en az zararı veren, enerji, su vb. tüketimi en az olan, atıkları çevreye en az zararı veren, çevre açısından sürdürülebilir olan, geri dönüştürülebilir olanlarını tercih ederiz.

Önemli enerji kullanımları üzerinde performansını etkilemesi beklenen ürün donanım ve hizmetlerin tedariğinde gerekli analizleri yaparak raporlamaları Üst Yönetim’e sunar; satın alımı bu doğrultuda yaparız.